2. Genotypování jedno- i vícenukleotidových záměn a indelů pomocí vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRM, high resolution melting a.)

2. Genotypování jedno- i vícenukleotidových záměn a indelů pomocí vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRM, high resolution melting a.)
  • Navrhneme pro vás genotypovací testy třech základních typů: skenovací HRM, Luna próby a malé amplikony.
  • Na zakázku pro vás změříme dodané vzorky DNA na přístroji LightScanner 96 od fi. Idaho Technology.