Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti p54nrb

 

Název Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti p54nrb
(nukleární RNK-vázající protein) (klon 5H12.H2.F9)
Kat. # KRD-P-0346-1
Balení 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml, 10 molekul biotinu/
1molekula protilátky

 

 

Obsah

roztok biotinylované purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGM

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

 

Popis

Myší monoklonální protilátka proti p54nrb (klon 5H12.H2.F9). Protein p54nrb je multifunkční jaderný protein, který se účastní např. regulace transkripce, sestřihu, kontroly buněčné proliferace. Na povrch protilátky je nakonjugován biotin, který umožňuje přes streptavidin pevnou vazbu dalších faktorů.

 

Název hybridomové linie

5H12.H2.F9

 

Aplikace

Imunofluorescence, Western blotting, ELISA

Umožňuje vazbu jakéhokoliv kofaktoru navázaného na streptavidin. Např. přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii v případě konjugace se streptavidinem vázající barvičku.

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

 

Způsob přípravy

Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L; biotinylováno pomocí Biotin-NHS (N-Hydroxysuccinimide) esterů s PEG raménkem vazbou na amino skupiny protilátky;

 

Stabilita a skladování

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

 

Kontrola kvality

Specifita: p54nrb, 54 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)

Biotinylace kontrolována HABA testem.

 

Western blot

 

 

 

 

 

 

Immunofluorescence